Algemene voorwaarden Droomparken GP Quizes 2018

Laatste versie: 05/04/2018

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Droomparken GP Quizes 2018” (hierna: “de actie”). Deze actie is een gezamenlijk initiatief van Droomparken en Racingnews365.

U kunt deelnemen via www.racingnews365.nl (hierna: “de website”). Door deelname aan de actie maakt u kans op de prijs die in artikel 3 staat omschreven.

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

1.1 Personen jonger dan achttien (18) jaar worden uitgesloten van deelname aan de actie.
1.2 U kunt deelnemen aan de actie door mee te doen aan de 1 van de quizes die rondom elke GP in 2018 georganiseerd wordt. Om deel te kunnen nemen wordt het emailadres gevraagd.
1.3 Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.
1.4 U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname-procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijsinformatie te kunnen toesturen
1.5 Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van Racingnews365 en Droomparken alsmede eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
1.6 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan deze actievoorwaarden en accepteren bij deelname dat deze actievoorwaarden integraal van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op de volgende website: www.racingnews365.nl
1.7 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer integraal akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Droomparken en Racingnews365 inzake deze actie nemen.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)
2.1 De actie bestaat uit 19 actieonderdelen (19 GP’s), maar kan tevens als 
geheel als ‘actie’ gekenmerkt worden. De prijzen zijn onderverdeeld in ‘weekwinnaars’ (winnaar van een los actieonderdeel, de quiz rondom een bepaalde GP) en een seizoenwinnaar.
2.2 De weekwinnaar is de deelnemer met de hoogste score op een los actieonderdeel (de quiz rondom een GP).
2.3 Om kans te maken op de seizoenprijs van deze actie, dient de deelnemer ook de 3 vragen op de laatste pagina van de quiz te beantwoorden. Van alle deelnemers die dit tijdens de 19 actieonderdelen doen, worden er 20 deelnemers geselecteerd om een finale quiz te spelen. De winnaar van deze quiz kroont zicht tot seizoenwinnaar.
2.4 De weekwinnaar van elke GP Quiz wordt op elke maandag na de GP 
bekend gemaakt via www.racingnews365. Daarnaast ontvangt de persoon die gewonnen heeft een e-mail ter bevestiging op het door hem of haar opgegeven emailadres.
2.5 De seizoenwinnaar van de actie wordt op de maandag na de laatste GP van het seizoen bekendgemaakt. Daarnaast ontvangt de persoon die gewonnen heeft een e-mail ter bevestiging op het door hem of haar opgegeven emailadres.
2.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs
3.1 De weekwinnaar van de actie wint een weekend weg naar één van de 
Droomparken.
3.2 De seizoenswinnaar van de actie wint een reis voor 2 personen naar de 
GP van Abu Dhabi.
3.3 Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnaar. De 
prijs is niet overdraagbaar (tenzij Droomparken en Racingnews365 daar expliciet toestemming voor verlenen), inwisselbaar of uit te keren in geld.
3.4 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.
3.5 Droomparken en Racingnews365 kunnen de prijs – al dan niet gedurende de looptijd daarvan – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de actie blijkt te hebben deelgenomen. Daarnaast kunnen Droomparken en Racingnews365 de prijs intrekken indien de winnaar in strijd met artikel 4.2 handelt of daartoe een poging doet. Tot slot kunnen Droomparken en Racingnews365 een deelnemer uitsluiten op één van de in artikel 1 genoemde gronden, hetgeen betekent dat een winnaar ook op één van deze gronden geen aanspraak kan maken op de prijs.
3.6 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Evenmin mag zij 
worden verkocht of op andere wijze worden verhandeld door de winnaar.
3.7 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de 
inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het gebruik voor alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.
3.8 De deelnemer accepteert dat hij, indien hij winnaar wordt, moet 
meewerken aan alle publicitaire activiteiten die zijn gekoppeld aan een eventuele prijsuitreiking.
3.9 Droomparken en Racingnews365 kunnen niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor kosten die gemaakt worden rondom de prijs, buiten hetgeen ter beschikking is gesteld binnen de prijs.

Artikel 4: Rechten Droomparken en Racingnews365
4.1 Droomparken en Racingnews365 behouden zich het recht voor om 
deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
4.2 Droomparken en Racingnews365 behouden zich het recht voor een 
deelnemer op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem 
of haar verstrekte persoonsgegevens. Droomparken en Racingnews365 mogen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Door deelname aan deze actie geeft de winnaar toestemming zijn/haar naam voor promotionele doeleinden van Droomparken en Racingnews365 te gebruiken.
5.2 In de privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de 
omgang met persoonsgegevens.
5.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van 
Droomparken en Racingnews365 en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.
5.4 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 
toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Artikel 6: Klachten
6.1 Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de door 
Droomparken en Racingnews365 georganiseerde en in deze actievoorwaarden genoemde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Droomparken en Racingnews365 kenbaar maken door middel van het sturen van een email naar info@racingnews365.nl. Droomparken en Racingnews365 zullen de klacht in behandeling nemen en binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht haar standpunt bepalen en contact opnemen met de klager om haar standpunt kenbaar te maken.
6.2 Droomparken en Racingnews365 zijn op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar of uit de door haar te verstrekken prijzen.
6.3 Opmerkingen omtrent deze actie kunnen kenbaar gemaakt worden 
via het e-mailadres: info@racingnews365.nl.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Droomparken en Racingnews365 zijn niet aansprakelijk voor het 
uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze actie.
7.2 Droomparken en Racingnews365, hun werknemers, de door hun 
ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze actie voortvloeiende handelingen.
7.3 Droomparken en Racingnews365, hun werknemers, de door hun 
inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.
7.4 Droomparken en Racingnews365 zijn niet aansprakelijk voor fouten in 
verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Droomparken en Racingnews365 in het leven roepen.
7.5 Droomparken en Racingnews365 zijn niet aansprakelijk voor kosten 
die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
7.6 Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de 
uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechtsvordering) tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.
7.7 De deelnemer vrijwaart Droomparken en Racingnews365 van 
aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Droomparken en Racingnews365 behouden zich het recht voor om 
de actie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Artikel 9: Overige bepalingen
9.1 Droomparken en Racingnews365 handelen in overeenstemming met 
de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
9.2 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de 
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
9.3 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van 
Droomparken en Racingnews365.
9.4 De algemene spelvoorwaarden betreffende de actie zijn te vinden op 
de website: racingnews365.nl.
9.5 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig 
zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
9.6 Deze actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
9.7 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actievoorwaarden of de 
hierin genoemde actie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Contact
Racingnews365
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
E-mail: info@racingnews365.nl
 
Droomparken
Postbus 16
7370 AA Loenen
E-mail: info@droomparken.nl

De voordelen van een account:

  • Reageren op artikelen

  • Toegang tot exclusieve content

  • Win mooie prijzen met quizen en spellen

  • Profiteer van exclusieve voordelen