Algemene voorwaarden Racingnews365

Toepasselijkheid 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites en applicaties van Racingnews365.

Elk bezoek aan de website van Racingnews365 is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). Racingnews365 kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Racingnews365 aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Racingnews365 garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Racingnews365 behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Racingnews365 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website 

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 • Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Racingnews365 of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;
 • Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;
 • Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
 • De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;
 • Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
 • Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites 

Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Racingnews365 deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Racingnews365 enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Racingnews365 is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website van Racingnews365 berusten uitsluitend bij de Racingnews365 en haar licentiegevers. Racingnews365 behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website van Racingnews365 voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Racingnews365 is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van Racingnews365 geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Account aanmaken 

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

 • correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
 • deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om Racingnews365 hier per direct van op de hoogte te stellen.

Racingnews365 heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Racingnews365 in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content 

Indien u een account heeft aangemaakt en de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc) zijn spelregels van toepassing.

Zodat onze websites een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij u rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

 • Wees beleefd
 • Maak u bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor uw mening
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Gebruik geen schuttingtaal
 • Plaats geen reclame uiting
 • Plaats geen privégegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Racingnews365 sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Racingnews365 voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt Racingnews365 zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u Racingnews365 een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies 

Het privacystatement en het cookiestatement van Racingnews zijn van toepassing op ieder gebruik van website van Racingnews365 en maken integraal deel uit van deze voorwaarden.  

Racingnews365 legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van Racingnews365 vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u teruglezen in het cookiestatement van Racingnews365. 

Slotbepaling 

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van de Racingnews account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Bosch is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Voorwaarden win actie Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring edition

 • Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Racingnews365 van toepassing
 • Prijs is niet in te ruilen voor cash of andere zaken
 • Pakket bevat een originele Samsung Galaxy S9 Red Bull Edition inclusief toebehoren. 
 • Alleen volledige inzendingen van de voorspelgame geven recht op deelname
 • De winnaar is de persoon met de beste voorspelling: Winnaar, positie Max Verstappen en racerondetijd. Bij een identieke voorspelling geldt dat degene die als eerste zijn/haar voorspelling heeft ingediend de winnaar is
 • De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Racingnews365

De voordelen van een account:

 • Reageren op artikelen

 • Toegang tot exclusieve content

 • Win mooie prijzen met quizen en spellen

 • Profiteer van exclusieve voordelen