Sluit je aan bij De grootste racefamilie van Nederland

Ontdek welk pakket bij jou past

  • Altijd meepraten over de Formule 1
  • Kans maken op toffe prijzen
  • Advertentievrije site * (Plus & Premium)
  • Toegang tot de exclusieve RN365 app (Plus & Premium)
  • En nog veel meer…
* m.u.v. content van derden
Ontdek de mogelijkheden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites en applicaties van RacingNews365.

Elk bezoek aan de website van RacingNews365 is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). RacingNews365 kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die RacingNews365 aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. RacingNews365 garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. RacingNews365 behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. RacingNews365 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van RacingNews365 of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;
Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;
Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;
Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.
Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat RacingNews365 deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft RacingNews365 enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. RacingNews365 is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website van RacingNews365 berusten uitsluitend bij de RacingNews365 en haar licentiegevers. RacingNews365 behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website van RacingNews365 voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RacingNews365 is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van RacingNews365 geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.
U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om RacingNews365 hier per direct van op de hoogte te stellen.

RacingNews365 heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van RacingNews365 in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien u een account heeft aangemaakt en de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc) zijn spelregels van toepassing.

Zodat onze websites een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij u rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

Wees beleefd
Maak u bekend
Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
Geef argumenten voor uw mening
Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
Gebruik geen schuttingtaal
Plaats geen reclame uiting
Plaats geen privégegevens van derden
Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

RacingNews365 sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart RacingNews365 voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt RacingNews365 zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u RacingNews365 een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Algemeen - RN365 memberships

RacingNews365 is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden het abonnement en daarbij horende voordelen te beëindigen. In dat geval is RacingNews365 alleen gehouden om het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld terug te betalen.

RacingNews365 is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel, en lay-out van de door RacingNews365 uitgegeven abonnementen naar eigen inzicht te wijzigen.

Duur en opzegging van het abonnement - RN365 memberships

Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode van 12 maanden. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging via de accountomgeving op RacingNews365.nl – het abonnement automatisch voortgezet voor periode van wederom 12 maanden.

Opzegging van een abonnement kan, binnen het eerste jaar, tussentijds op elk moment maar zonder restitutie van de nog resterende maanden. Na automatische verlenging kan maandelijkse opgezegd worden mét restitutie van de resterende maanden, mits dit door de consument wordt aangevraagd per e-mail: klantenservice@racingnews365.nl. Dit gebeurt dus niet automatisch na opzegging via de account omgeving.

De consument kan het abonnement alleen opzeggen via de account omgeving op RacingNews365.nl.

Een zogenaamde cadeau-voucher ten behoeve van een derde wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

In het onverhoopt geval van het overlijden van een klant, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan RacingNews365 is gemeld. In dat geval zal het abonnementsbedrag voor de nog niet verstreken abonnementsperiode worden gerestitueerd.

Betaling en prijswijziging - RN365 memberships

Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats voorafgaand aan de bepaalde periode op de manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden in op RacingNews365.n/abonnementen. Bij automatische incasso wordt het abonnementsgeld geïncasseerd van het rekeningnummer dat de klant aan RacingNews365 heeft opgegeven.

Bij niet tijdige betaling door de klant, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is RacingNews365 gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is RacingNews365 gerechtigd de uitvoering van het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van RacingNews365 om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. RacingNews365 heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van de klant.

RacingNews365 behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op RacingNews365.nl

Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van spel- en typfouten.

Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Als het abonnement door de klant tussentijds wordt gewijzigd naar een duurder abonnement, wordt het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld naar rato verrekend met de prijs voor het nieuwe abonnement.

Privacy en cookies
Het privacystatement en het cookiestatement van RacingNews365 zijn van toepassing op ieder gebruik van website van RacingNews365 en maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

RacingNews365 legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van RacingNews365 vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u teruglezen in het cookiestatement van RacingNews365.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het RacingNews account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Bosch is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Viaplay
x
Exclusief Newey vindt feedback Verstappen cruciaal: "Daar heb ik geluk mee gehad"